Responsive Menu
Add more content here...

வைலாம்பூர் சு. இரத்தினவேலு முதலியார் Ex.INA

Visits:458 Total: 2674226

 

நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸின் இந்திய தேசிய இராணுவத்தில் – INA (மலேஷியாவின் ஜோஹூரு-பாரு படைப்பிரிவின்) சுபேதாராக, இந்திய விடுதலை போரில் பங்கெடுத்த

தெய்வத்திரு. வைலாம்பூர்

#செங்குந்த_கைக்கோளர் மரபில் பிறந்த

சு. #இரத்தினவேலு_முதலியார் Ex.INA

(12/12/1923 – 07/06/2000)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *